Κυριακή, 30 Μαΐου 2010

Τα θέματα Φυσικής στις πανελλήνιες του 1986


ΖΗΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ: Α1) Να δοθούν οι διατυπώσεις του δεύτερου θερμοδυναμικού νόμου. Να περιγραφούν οι μεταβολές από τις οποίες αποτελείται ο κύκλος του Carnot και να παρασταθεί ο κύκλος σε διάγραμμα P-V.
A2) Να αναφερθούν οι ιδιότητες του ιδανικού αερίου και να αποδειχθεί ότι για ιδανικό αέριο ισχύει η σχέση Cp = Cv + R
ΖΗΤΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Β1) Να υπολογιστεί η επαγωγική τάση που αναπτύσσεται στα άκρα ευθύγραμμης μεταλλικής ράβδου, που κινείται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο με σταθερή ταχύτητα υ. Η ταχύτητα υ είναι κάθετη στον άξονα της ράβδου και κάθετη στις μαγνητικές γραμμές του πεδίου.
Β2) Να διατυπωθεί ο νόμος του Ampere και να γραφεί η μαθηματική του έκφραση.

ΖΗΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ: Ένα κύκλωμα αποτελείται από ένα πηνίο, έναν πυκνωτή και μία ωμική αντίσταση R1, τα οποία είναι συνδεμένα σε σειρά και τροφοδοτούνται από μία πηγή εναλλασσόμενης τάσης. Η ένταση του ρεύματος, που διαρρέει το κύκλωμα, δίνεται από την εξίσωση Ι =5 (x ρίζα 2) : 2 x ημωt
Η μέση ισχύς που δαπανάται στο πηνίο είναι 75 Watt.
Οι ενεργές τιμές των τάσεων στα άκρα του πηνίου, του πυκνωτή και της αντίστασης R1 είναι 50 Volt, 5 Volt και 5 Volt αντίστοιχα.
Να υπολογιστούν η εμπέδηση του κυκλώματος, η ενεργός τιμή της τάσης στα άκρα του κυκλώματος,
η διαφορά φάσης ανάμεσα στην τάση που εφαρμόζεται στα άκρα του κυκλώματος και στην ένταση του ρεύματος που το διαρρέει,
και να γραφεί η εξίσωση της στιγμιαίας τάσης στα άκρα του κυκλώματος.

ΖΗΤΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Σώμα έχει μάζα m=1Kgr και κινείται ευθύγραμμα με σταθερή ταχύτητα υ = 20 m/sec πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγμή =0 εφαρμόζεται στο σώμα δύναμη της ίδιας διεύθυνσης και αντίθετης φοράς με την κίνησή του. Η δύναμη δίνεται από τη σχέση F = - 1/3 t (το t σε sec, το F σε Ν)
α) Να γίνει το διάγραμμα ( F – t ) και να υπολογιστεί η ώθηση της δύναμης στη χρονική διάρκεια των πρώτων 6 sec.
β) Να υπολογιστεί η ταχύτητα του σώματος τη χρονική στιγμή t =6 sec και το έργο της δύναμης στη χρονική διάρκεια των πρώτων 6 sec.
Παρόμοιο με το 4ο θέμα υπήρχε στο επίσημο βιβλίο Φυσική Γ Λυκείου της Α και Β Δέσμης των Ι. Βλάχου, Κ. Ζάχου, Π. Κόκκοτα, Γ Τιμοθέου (ΟΕΔΒ)
Παρασκευή, 28 Μαΐου 2010

Τα θέματα Φυσικής Α & Β Δέσμης το 1985 και ειδικότερα το 3ο ζήτημα.


ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α και Β Δέσμης του 1985
ΖΗΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
Α1) Στο πρότυπο απλού αρμονικού ταλαντωτή, με ορισμένη ολική ενέργεια, να υπολογιστούν σε συνάρτηση με το χρόνο η δυναμική και η κινητική του ενέργεια και να δοθούν οι αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις.
Α2) Δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις της ίδιας διεύθυνσης που οι συχνότητές τους διαφέρουν λίγο μεταξύ τους, περιγράφονται από τις εξισώσεις ψ1=α ημω1 t και
ψ2=α ημω2 t. Ποιο είναι το αποτέλεσμα της σύνθεσης των δυο αυτών ταλαντώσεων;
Ποια είναι και πως προκύπτει η εξίσωση της συνισταμένης κίνησης και ποια η συχνότητά της;
ΖΗΤΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ
Β1) Να ορισθεί η αδιαβατική μεταβολή και να αναφερθούν δύο παραδείγματα. Να δοθεί η εξίσωση της αδιαβατικής μεταβολής μιας ορισμένης ποσότητας ενός ιδανικού αερίου και να γίνει η γραφική της παράσταση στο διάγραμμα P-V. Γιατί οι αδιαβατικές καμπύλες στο διάγραμμα P-V είναι πιο απότομες από τις ισόθερμες;
Β2) Αν Εκ είναι η μέση κινητική ενέργεια των μορίων ιδανικού αερίου και η πίεσή του δίνεται από τη σχέση P=2/3 N1 Εκ , όπου Ν1 είναι ο αριθμός των μορίων στη μονάδα του όγκου, να βρεθεί η σχέση μεταξύ της απόλυτης θερμοκρασίας (Τ) και της μεταβλητής Εκ.

ΖΗΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ
Από την κορυφή κεκλιμένου επιπέδου, γωνίας κλίσης φ=30 μοίρες, στερεώνεται δια μέσου ιδανικού ελατηρίου σώμα μάζας m1=2Kgr και το σύστημα ισορροπεί πάνω στο κεκλιμένο επίπεδο. Από τη βάση του κεκλιμένου επιπέδου κινείται προς τα πάνω σώμα μάζας m2=3Kgr και αρχικής ταχύτητας υο=5m/sec που έχει τη διεύθυνση του ελατήριου. Τα δύο σώματα συγκρούονται κεντρικά και η κρούση είναι πλαστική. Η αρχική απόσταση των δυο σωμάτων είναι 0,9m. Αν η μέγιστη συσπείρωση του ελατήριου μετά την κρούση είναι 0,2m να υπολογιστεί η σταθερά k του ελατήριου. Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητος είναι g=10m/sec2 και οι τριβές δεν λαμβάνονται υπόψη.

ΖΗΤΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ
Από την επιφάνεια της γης εκτοξεύεται κατακόρυφα προς τα πάνω σώμα μάζας m=1kgr με ταχύτητα υο=10Κm/sec.
Ποια ώθηση πρέπει να εξασκηθεί στο σώμα όταν βρίσκεται σε ύψος Rγ από την επιφάνεια της γης ώστε να γίνει δορυφόρος της σε αυτό το ύψος;
Δίνονται η επιτάχυνση της βαρύτητος στην επιφάνεια της γης go=10m/sec2 και η ακτίνα της γης Rγ=6400Κm.
Το σώμα κινείται μόνο με την επίδραση του βάρους του και χωρίς τριβές.
.......................................................................
Οι λύσεις του 3ου και 4ου θέματος από την εφημερίδα Μεσημβρινή μάλλον.

Τι γράφτηκε στις εφημερίδες
Έγραφε τότε η εφημερίδα «Μεσημβρινή» της Ελένης Βλάχου, με μεγάλα γράμματα:
Βατερλώ η Φυσική. Με αγκάθια η άσκηση της Φυσικής (αθρόες διαμαρτυρίες).
«Άπιαστο» για μαθητές το 3ο ζήτημα, δυσκόλεψε τους … ειδικούς.
Απαράδεκτο το 3ο θέμα της Φυσικής.
Ενώ δεν παρέλειπε να ενημερώσει για την επιτυχία της «Μ»
(Για δεύτερη φορά η «Μ» με τη βοήθεια των φροντιστών συνεργατών της έπεσε «διάνα» και στο «ασαφές» θέμα της Φυσικής, αλλά βέβαια με τη σωστή του διατύπωση. Το παρόμοιο θέμα είχε δημοσιευθεί στο φύλλο της 6ης Ιουνίου, στη σελίδα «Μαζί για την επιτυχία».

Πανικός και απογοήτευση κατέλαβε χθες τους υποψήφιους της Α και Β Δέσμης, που διαγωνίζονταν στη Φυσική, αφού μετά από τρεις ώρες ταλαιπωρίας οι περισσότεροι δεν κατάφεραν να λύσουν το τρίτο ζήτημα των θεμάτων, για το οποίο αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμα και πεπειραμένοι φροντιστές δυσκολεύτηκαν να βρουν άκρη.
Συνέπεια το μάθημα αυτό για τους περισσότερους ν’ αποβεί «Βατερλώ».
«Άπιαστο για μαθητές» το χαρακτήρισαν το θέμα αυτό της Φυσικής, και πολλοί εκπαιδευτικοί, ενώ οι συνεργάτες της «Μ» θεωρούν ότι το θέμα ήταν «ασαφές», με αποτέλεσμα να δημιουργήσει σύγχυση στους υποψήφιους, οι οποίοι σπατάλησαν το χρόνο τους για να βρουν κάποια λύση και πολλοί δεν πρόλαβαν να ασχοληθούν με άλλα θέματα.
Ακόμα και μαθητές του 19 δεν είναι σίγουροι αν βρήκαν τη σωστή λύση.
Οι υποψήφιοι αμέσως μετά την εξέταση έκαναν «επιδρομή» στα φροντιστήρια τους για να μάθουν επιτέλους «τι πουλιά έπιασαν».
Από την άλλη πλευρά οι γονείς, με τηλεφωνήματά τους προς τη «Μ», εκδήλωναν την αγανάκτησή τους και ζητούσαν να δοθεί η σωστή λύση από την Κεντρική Επιτροπή των Γενικών Εξετάσεων, που είναι και υπεύθυνη για τα θέματα.
Από την πλευρά μας διατυπώνουμε το ερώτημα:
Δεν θα έπρεπε οι επιστήμονες αυτοί που εισηγούνται τα θέματα να είναι πιο προσεκτικοί στη διατύπωσή τους και στο περιεχόμενό τους, ώστε να μην οδηγούν τα παιδιά σε τέτοιο μαρτύριο;

Πιθανόν από την εφημερίδα «Ελευθεροτυπία»
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Επίθεση στα φροντιστήρια
(Τόσο … πολύ μακριά και … καθαρά έβλεπε!, μακάρι νάταν έτσι κύριε Απόστολε, ήταν όμως; Ετσι εξελίχτηκαν τα πράγματα; Α …μπα … σσς μη μας ακούσν)
Οξύτατη κριτική κατά των φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης άσκησε χτες ο υπουργός Παιδείας Απ. Κακλαμάνης, κατά τη διάρκεια της τακτικής του συνάντησης με τους εκπροσώπους του Τύπου, για τις γενικές εξετάσεις. Τονίζοντας ο υπουργός ότι «έχουμε φτάσει στο σημείο οι πάντες να αναγορεύουν τους καθηγητές των φροντιστηρίων σε υπέρτατους κριτές των θεμάτων που τίθενται στις εξετάσεις», σύστησε σε γονείς και μαθητές να μην επηρεάζονται, αλλά να αρκούνται στην μελέτη των σχολικών τους μαθημάτων.
«Τα θέματα» τόνισε ο υπουργός «δίνονται πάντα από την ύλη, που έχει διδαχθεί στο σχολείο. Βέβαια η φροντιστηριακή διδασκαλία ήταν απαραίτητη σε εποχή όπου τα θέματα δίνονταν εκτός ύλης και είχε δημιουργηθεί η αντίληψη ότι το σύστημα προετοιμασίας ήταν άσχετο με το σχολείο.
Σήμερα, όμως, πηγαίνοντας στα φροντιστήρια οι μαθητές και αναζητώντας θέματα SOS, συναντούν προβλήματα όταν έχουν να επιλύσουν εύκολα θέματα.
Το υπουργείο Παιδείας με το νέο σχέδιο νόμου που αφορά τα φροντιστήρια γενικής παιδείας και ξένων γλωσσών, θα βάλει κάποιους φραγμούς στη λειτουργία τους.
Βέβαια δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε σε οποιανδήποτε καθηγητή δεν είναι δημόσιος υπάλληλος τις γνώσεις που διαθέτει να τις παρέχει σ’ ένα φροντιστήριο.
Όσο για το σχέδιο νόμου το υπουργείο Παιδείας είναι ανοιχτό στον διάλογο με οποιαδήποτε ενδιαφερόμενο φορέα.
Οι συνθήκες των εξετάσεων φέτος ήταν πολύ καλύτερες απ’ οποιαδήποτε άλλη χρονιά, αφού δεν υπήρχε το άγχος της διαρροής, όπως συνέβαινε επί των κυβερνήσεων προ του 1981 (ας μη σχολιάσω)

Οι φυσικοί – Τα σχόλια της ΕΕΦ
ΔΥΣΚΟΛΟ χαρακτήρισε το τρίτο θέμα της Φυσικής και το προεδρείο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε χτες.
Ο πρόεδρος της Ένωσης κ. Μαρίνος υπογράμμισε ωστόσο πως το θέμα καλώς μπήκε, γιατί από τα τρία ερωτήματα που είχε τα δύο μπορούσαν να απαντηθούν από ένα καλά διαβασμένο μαθητή. Το τρίτο ερώτημα που καλύπτει το 1,7 (στα 20) της συνολικής βαθμολογίας, ήταν για να ξεχωρίσουν οι πάρα πολύ καλά καταρτισμένοι.
Αντίθετα ο αντιπρόεδρος κ. Ντάνος υποστήριξε πως η άσκηση θα ήταν καλύτερα να έλειπε από τις εξετάσεις.
Συνολικά, πρόσθεσε, ήταν πολύ δύσκολη ώστε να αντιμετωπιστεί στην ολότητά της. Και ένας καλός υποψήφιος δε θα την έλυνε. Από την άλλη βέβαια δεν είναι αυτό που θα έκρινε τον υποψήφιο. Μέσα από την ύλη και μόνο του βιβλίου η άσκηση δεν έβγαινε και ότι σύμφωνα με την άποψή του δεν πρέπει να την έλυσαν σωστά ούτε οι τρεις στους χίλιους υποψήφιους.
Με την άποψη του προέδρου συμφώνησε επίσης και ο γραμματέας της Ένωσης κ. Μπουρίτσας.
Βέβαια παραμένει το ερώτημα τι έγινε με τους υποψήφιους που ανάλωσαν πολύτιμο χρόνο προσπαθώντας να το λύσουν και έτσι δεν πρόλαβαν να λύσουν τα υπόλοιπα ζητήματα.
........................................................................................................................
To τρίτο θέμα της Φυσικής του 1985, επαναδιατυπωμένο σε επιμέρους βήματα πορείας, πιθανόν σήμερα να θεωρούνταν ένα μέτριας δυσκολίας θέμα.

Τετάρτη, 26 Μαΐου 2010

Απαντήσεις στα θέματα της Φυσικής κατεύθυνσης της Γ Λυκείου


Το Πρώτο θέμα των πολλαπλών επιλογών εύκολο, δεν πρέπει να προβλημάτισε γιατί οι λάθος απαντήσεις διακρίνονταν. Καλή επιλογή, εξάλλου δεν πρέπει το πρώτο θέμα να μοιάζει με τέταρτο, όπως καμιά φορά γίνεται…
Το Δεύτερο θέμα καλό επίσης, πρωτότυπο το Β1 και ενδιαφέρον με <ίδιον βάρος> το Β2. Κάπου εδώ θα μπορούσε να βρει θέση και το Δ1 με τον πειραματικό προσδιορισμό της ροπής αδράνειας δίσκου, σε ελαφριά εκδοχή βέβαια, ώστε να μην είναι τόσο φορτωμένο το τέταρτο θέμα.
Το Τρίτο θέμα σε χαμηλούς τόνους, δεν πρέπει να προβλημάτισε, εκτός από απροσεξίες της στιγμής.
Το Τέταρτο θέμα φασαριόζικο, αλλά αξιόλογο, δεν προσέχτηκε όπως του άξιζε στη σειρά των ερωτήσεων. Αρκετή εισαγωγή που κούραζε για να φτάσει κανείς στο αξιώσεων ερώτημα Δ4 επιπέδου τμηματικών ή πτυχιακών εξετάσεων Φυσικού Τμήματος.
Γενικά νομίζω ότι ένα 15 με άριστα το 20 «πιανόταν» με σχετικό διάβασμα και αυξημένη προσοχή στην ώρα της εξέτασης.

Περισσότερη κουβέντα - κριτική (δίκαιη, άδικη, συγκρατημένη, οργισμένη, αποκαλυπτική, καλοπροαίρετα πιστεύω) στο Δίκτυο Υλικό Φυσικής Χημείας και στο Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες
Ακόμα και έμπειροι φυσικοί νάγραφαν θάγραφαν 100 με άριστα το 100; και σε πόσο χρόνο; ...ας ανωρητηθούν πριν πιάσουν το κόκκινο ή το πράσινο στυλό της βαθμολόγησης, κανά λαθάκι από απροσεξία ε;

Πέμπτη, 20 Μαΐου 2010

Γυροσκόπιο με τροχό ποδήλατου


…Από την πανεπιστημιακή ΦΥΣΙΚΗ Hugh Young (Εκδόσεις Παπαζήση)
Θέτουμε σε στροβιλισμό τον τροχό του γυροσκοπίου τραβώντας το κορδόνι που έχουμε προηγουμένως περιτυλίξει γύρω από τον άξονά του.
Όταν στηριχθεί μόνο το ένα άκρο του άξονα, μια από τις κινήσεις που μπορεί να εκτελέσει το γυροσκόπιο είναι η σταθερή κυκλική κίνηση του άξονα σε οριζόντιο επίπεδο, με ταυτόχρονο στροβιλισμό του τροχού γύρω από τον κινούμενο άξονά του.
Το φαινόμενο αυτό είναι τελείως απροσδόκητο όταν το βλέπουμε για πρώτη φορά.
Διαισθητικά περιμένουμε ότι το ελεύθερο άκρο του άξονα θα πέσει προς τα κάτω, αφού δεν στηρίζεται πουθενά. Αυτό πράγματι συμβαίνει όταν ο τροχός δεν στροβιλίζεται.
Το κλειδί για να κατανοήσει κανείς την οριζόντια κίνηση του ελεύθερου άκρου ενός γυροσκοπίου με στροβιλιζόμενο τροχό είναι ο διανυσματικός χαρακτήρας της στροφορμής.
Δύο από τις δυνάμεις που ενεργούν στο γυροσκόπιο είναι το βάρος του w, με σημείο εφαρμογής το κέντρο μάζας και φορά προς τα κάτω, και η κάθετη δύναμη Ν με σημείο εφαρμογής το σημείο στήριξης του γυροσκόπιου.
Όταν ο τροχός είναι ακίνητος, όλα τα dL που παράγει η ροπή σταθερής κατεύθυνσης τ, είναι παράλληλα και ομόροπα. Αυτά τα dL προστίθενται, καθώς πέφτει το ελεύθερο άκρο του άξονα, και δίνουν ένα οριζόντιο διάνυσμα στροφορμής σταθερής κατεύθυνσης αλλά διαρκώς αυξανόμενου μέτρου, μέχρις ότου το ελεύθερο άκρο του γυροσκόπιου συναντήσει τη βάση ή το τραπέζι.
Όταν όμως ο τροχός αρχικά περιστρέφεται, η αρχική στροφορμή βρίσκεται κατά μήκος του οριζόντιου άξονα περιστροφής τη στιγμή που αρχίζει να δρα η ροπή τ, ενώ κάθε dL είναι κάθετο στον άξονα περιστροφής.
Αυτή η δράση προκαλεί αλλαγή στην κατεύθυνση του L, όχι όμως και στο μέτρο του.
Η περίπτωση αυτή είναι ανάλογη με την ομαλή κυκλική κίνηση ενός σωμάτιου.
Η κεντρομόλος δύναμη προξενεί μεταβολές dP στη γραμμική ορμή του σωματίου που είναι πάντα κάθετες στο στιγμιαίο διάνυσμα P της ορμής, μεταβάλλοντας την κατεύθυνση του, αλλά όχι το μέτρο της ορμής P.Δευτέρα, 17 Μαΐου 2010

Ολική εσωτερική ανάκλαση σε υδάτινη φλέβα

Ένα απλό πείραμα με απλά μέσα για την ολική εσωτερική ανάκλαση. Φροντίστε να βρείτε ένα πράσινο laser (γύρω στα 20 ευρώ από κανένα γυρολόγο Κινέζο πραματευτή, εμπιστευτικά).
Ενδεχομένως να γίνεται και με το αρκετά φτηνότερο κόκκινο laser, που βρίσκεται πολύ πιο εύκολα, σχεδόν παντού.Το είδα στο Δίκτυο Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες

Τετάρτη, 12 Μαΐου 2010

Κουμπούρες σήμερα, αφεντικά μας αύριο...


Θα είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον να δημοσιεύονταν τα ονόματα των επιφανών οικογενειών της Αθήνας, εφοπλιστών και επιχειρηματιών που αγόρασαν τα θέματα στις εξετάσεις του Ιnternational Βaccalaurea όπου το πτυχίο αποτελεί διαβατήριο για μεγάλα πανεπιστήμια του κόσμου.

Οι καθηγητές ιδιωτικής εκπαίδευσης κατήγγειλαν τα γεγονότα και 21 άτομα θα δικαστούν για το μεγάλο βαθμολογικό σκάνδαλο που για δύο χρόνια είχε κάνει διεθνώς ρεζίλι την Ελλάδα.
Τρεις καθηγητές είχαν αποσπάσει πάνω από 5 εκατ. ευρώ για τα θέματα που διέρρεαν. Λέγεται ότι για ολόκληρο το πακέτο των θεμάτων κάποιοι επιφανείς πολίτες έδιναν έως 400 χιλ. ευρώ.
Και αναρωτιέται κανείς; Αν τα παιδιά τους ήταν έτσι κι αλλιώς «χαϊβάνια» και δεν ήταν ικανοί να περάσουν στις εξετάσεις του ΙΒ, πώς στο καλό θα στέκονταν σε πανεπιστήμια όπως της Οξφόρδης; Μήπως κι εκεί η μακρά χειρ του εφοπλισμού θα έφτανε;
Αν δε αυτά τα καλόπαιδα των Βορείων προαστίων είχαν μάθει από τόσο νωρίς να κάνουν λαμογιές φανταστείτε τις θα κάνουν όταν μεγαλώσουν.
Και μη νομίζετε ότι δεν θα τους δείτε ποτέ.
Είναι ανάμεσά μας, μας κυβερνούν με διάφορους τρόπους και από διάφορα πόστα, μας δίνουν δουλειά, έχουν παρτίδες με το κράτος, υψώνουν ξένες σημαίες στα πλοία τους, διώχνουν τους Έλληνες ναυτικούς κ.λπ.
Είναι οι μελλοντικές γενιές των ταγών αυτής της χώρας η οποία φανταστείτε τι μέλλον έχει στα χέρια τέτοιων φυντανιών.
Είναι οι απόφοιτοι γνωστών σχολών που πιάστηκαν με τα θέματα στα χέρι.
Θα τους δείτε σε λίγα χρόνια να είναι τα αφεντικά σας και αφεντικά μας…
ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ από το Blogspot Filiati

Κυριακή, 9 Μαΐου 2010

Δεκαοκτώ (37-54) από 54 διάσημους Φυσικούς, αλφαβητικά.37) Lise Meitner (1878-1968) Birthplace: Vienna, Austria
Throughout the 1920s and early 1930s, Meitner worked in Berlin doing experimental research in nuclear physics, but went into exile in 1938 to escape the Nazis. In Sweden, she received information about work done by her former colleague Otto Hahn, who was continuing their research with what they considered to the transuranic elements. Meitner realized that the explanation instead was nuclear fission. The atomic age had began.

38) Albert Michelson (1852-1931) Birthplace: Strelno, Poland
(Nobel Prize: 1907)
The interferometer that this superb experimentalist invented has been a basic tool in many different investigations. Michelson used it to measure the standard meter in terms of the wavelengths of light, and to see if the speed of light depends on the motion of the Earth through the ether. Although the Michelson – Morley experiment is now considered one of the proofs of Einstein’s relativity theory, Michelson himself was never satisfied with its null result.

39) Robert Millikan (1836-1953) Birthplace: Morisson, IL
(Nobel Prize: 1923)
Robert Millican was an outstanding teacher and textbook author (the AAPT award for notable contributions to physics teaching is named for him). However, he is the best known for his series of experiments on charged oil drops by which he determined the electron charge. His other contributions to physics include the experimental verification of Einstein’s photoelectric equation and the determination of Planck’s constant. His studies of Brownian motion in gases put an end to all opposition to the atomic and kinetic theories of matter.

40) Isaac Newton (1642-1727) Birthplace: Lincolnshire, England
Inventor of the calculus, creator of laws of dynamics, framer of the law of universal gravitation, discoverer of many optical phenomena. And yet he said, “I do not Know what I may appear to the world, but to myself, I seen to have been only like a boy playing on the seashore and diverting myself in now and then finding a smoother pebble ar a prettier shell than ordinary, why the great Ocean of Truth lay all undiscovered before me.”

41) H. Kamerlingh Onnes (1853-1926) Birthplace: Groningen, The Netherlands
(Nobel Prize: 1913)
Kamerlingh Onnes was the first to liquify helium. He conducted extensive studies of the properties of materials at temperatures of 4K and lower. Among his discoveries was that at sufficiently low temperatures the electrical resistance of certain metals vanishes. In 1901, Albert Einstein attempted unsuccessfully to obtain a position at Kamerlingh Onnes’ laboratory.

42) Wolfgang Pauli (1900-1958) Birthplace: Vienna, Austria
(Nobel Prize: 1945)
Pauli was of the inventors and refiners of the quantum theory. His exclusion principle was the key to understanding the periodic table of elements. Typical of his acerbic but valuable style was his comment when he was 20 years old and attending a colloquium where Einstein was the speaker. Said Pauli, “What Professor Einstein has said is not all that stupid.” He was in a position to know; he had just written a definitive survey of Einstein’s special theory of relativity for an encyclopedia of mathematics.

43) Jean Baptiste Perrin (1870-1942) Birthplace: Lille, France
(Nobel Prize :1926)
In 1895 Perrin demonstrated that cathode rays of negatively charged particles. He later measured the vertical distribution of colloidal particles undergoing Brownian motion. His results were consistent with the theoretical results of Einstein and Smoluchowski on Brownian motion and provided proof of the existence of atoms.

44) Max Planck (1858-1947) Birthplace: Kiel, Germany
(Nobel Prize: 1918)
Max Planck developed a rather simple relationship of blackbody radiation over all wavelengths. The equation was based on the assumption that energy can only be emitted or absorbed in discrete amounts, which he called “quanta”. The energy of a quantum of electromagnetic radiation is proportional to the radiation frequency, and the proportionality constant later became known as Planck’s constant.

45) Jules Henri Poincare (1854-1912) Birthplace: Nancy, France
Poincare was equally at home in mathematics and physics. He invented the qualitative theory of differential equations, which is the foundation for today’s approach to nonlinear mechanics and “chaos”. In retrospect, some of his work seems to have anticipated Einstein’s special theory of relativity, though lacking the powerful simplicity of Einstein’s formulation.

46) Isidor I. Radi (1898-1988) Birthplace: Raymanov, Austria
(Nobel Prize: 1944)
From a childhood spent in the immigrant tenements of New York, Radi rose to be one of the dominant figures in American physics during the mid-20th century. He invented and exploited atomic beam techniques to measure fundamentals constants of nuclei, atoms, and molecules. His work is the foundation for such allpications as atomic clocks and nuclear magnetic resonance.

47) Lord Rayleigh (1842-1919) Birthplace: Essex, England
(Nobel Prize: 1904)
“Tell me why the sky’s so blue.” It’s Rayleigh scattering. John William Strutt, third Baron Rayleigh, skilled experiment and discovered of argon, explained a vast number of sound and light. Indded, many of his mathematical techniques apply to problems in quantum mechanics.

48) Ernest Rutherford (1871-1937) Birthplace: Nelson, New Zeland
(Nobel Prize: 1908, Chemistry)
Master of research with natural radioactivity. Discovered of atomic nucleus. “Lucky fellow,” a friend once said to him. “Always riding the crest of the wave.” “Yes,” answered Rutherford, “but I made the wave.”

49) Erwin Schrodinger (1887-1961) Birthplace: Vienna, Austria
(Nobel Prize: 1933)
The Schrodinger wave equation is the starting point of the most calculations in quantum mechanics. The “waves” are not the “particles,” nor do they describe the motion of the particles. Instead the solutions to the equation are probability functions that (properly combined) give the probability of the particle being in certain positions or having certain properties.

50) Leo Szillard (1898-1995) Birthplace: Budapest, Hungry
Soon after discovery of nuclear fission, Leo Szillard conducted experiments to determine if neutrons are released in the process. The positive result indicated that a nuclear fission chain reaction was possible. He and Fermi developed the first nuclear reactor and they were jointly awarded a patent for the design. It was Szilard who drafted Einstein’s famous letter to President F.D. Roosevelt that ultimately led to the initiation of the Manhattan Project.

51) Charles H. Townes (1915- ) Birthplace: Greenville, SC
(Nobel Prize: 1964)
Townes received the Nobel Prize in physics for his work in quantum electronics. He expanded the uses of atomic and molecular beams to produce masers, the forerunners of lasers and atomic clocks. As a pioneer in infrared astronomy, he discovered that there are many complex molecules in space.

52) Hermann Weyl (1885-1955) Birthplace: Elmshorn, Germany
Mathematician, physicist, philosopher, and teacher, Weyl wrote the books that introduced many physicists to quantum theory and relatively. His most famous work concerned symmetry in physics. He saw the relevance of gauge theory, which was later shown by others to underlie all present physical theory.

53) Eugene Winger (1902-1995) Birthplace: Budapest, Hungary
(Nobel Prize: 1963)
Winger was awarded the Nobel Prize “for his contributions to the theory of the atomic nucleus and the elementary particles, particularly though the discovery and application of fundamental symmetry principles.” He determined that the force that binds nucleons together is short – range and independent of the particles’ electric charge. He also developed the theory of neutron absorption, which was invaluable in the design of nuclear reactors.

54) Chien – Shiung Wu (1912-1997) Birthplace: Shanghai, China
Wu was a skilled experimenter in atomic and nuclear physics. Her specially concerned processes involving beta decay. When Yang and Lee proposed that parity is not conserved in weak interactions, Wu led a team to test the proposal. With a clever and delicate experiment involving low temperatures and nuclear detectors, she showed that parity was not conserved.

Σάββατο, 8 Μαΐου 2010

Εμπρός στο δρόμο που χάραξε ο Καντιώτης


Του Στέφανου Καραμούτσιου
Φλώρινα 1982…
Ήταν Χειμώνας προς Άνοιξη του 1982, όταν υπηρετούσα, νεοδιορισμένος καθηγητής τότε, στη Φλώρινα του Αυγουστίνου Καντιώτη (ζει ακόμη σε πλήρη άνοια έχοντας ξεπεράσει προ καιρού τα 100 χρόνια!).Η Φλώρινα παρά την πολιτική αλλαγή στέναζε κάτω από την μπότα της ιδεολογικής τρομοκρατίας και όχι μόνο του Καντιώτη, όταν με την πρωτοβουλία της ΕΛΜΕ (ήμουν τότε πρόεδρός της) και με την συνεργασία μερικών άλλων αξιόλογων Συλλόγων βγήκαμε ανοιχτά και καταγγέλλοντας το καθεστώς του Καντιώτη, καλέσαμε το λαό της Φλώρινας στην οριστική αποτίναξή του και στη χειραφέτησή του από τους παντοειδείς μηχανισμούς χειραγώγησης, που είχε στήσει από δεκαετίες ο πολυμήχανος Δεσπότης.

Οι Βρικόλακες του Μίσους…

Τότε Δημιουργήθηκε οξύτατη σύγκρουση και το θρησκευτικό παρακράτος έκανε επίδειξη δύναμης στη Φλώρινα. Αφού ο Καντιώτης μας αφόρισε, με οργανωμένες ομάδες φανατισμένων ρασοφόρων και έξαλλων οπαδών του και με καθημερινές λιτανείες, σταυρούς και βυζαντινά λάβαρα θέλησε να δείξει ποιος είναι το αφεντικό στην πόλη!(Παρεμπιπτόντως σ’ εκείνη τη σύγκρουση – ιστορικής σημασίας για τη Φλώρινα- η κυβέρνηση του Αντρέα μας άδειασε κυριολεκτικά! Να υπενθυμίσω ακόμη και τον έσχατο εξευτελισμό, όταν οκτώ χρόνια αργότερα, το 1990, με την προτροπή του Λιάνη και της περιβόητης Δήμητρας, ο ίδιος ο Ανδρέας, υπόδικος και καταγγελλόμενος παντοιοτρόπως προσέτρεξε τον Αύγουστο στη Μητρόπολη Φλώρινας και ευλογήθηκε από τον Καντιώτη, που χρόνια τον περνούσε γενεές δεκατέσσερες!)

Kαι τα Σημερινά Φαντάσματα…

Ποιον ενδιαφέρει σήμερα ο Καντιώτης; Και όμως κάτι ανάλογο ζούμε αυτές τις μέρες σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην πόλη μας από τις παραθρησκευτικές ομάδες , τύπου Σπίθας και Σωτήρα, του περιβόητου ΠΑΜΕ, του κόμματος της πολιτικής…. Ορθοδοξίας ! Με παλαιοημερολογίτικη νοοτροπία και αντίστοιχο σκηνικό και τελετουργία κάθε βράδυ έχουμε και από μια Λιτανεία του ΠΑΜΕ, ιδιαίτερα σε χώρους όπου συχνάζει η νεολαία. Έτσι κρατώντας τα λάβαρά τους προχωρούν φωνάζοντας τους πολιτικούς αφορισμούς τους, ενώ στις αντίστοιχες πάντα στάσεις παρεμβαίνει με τι ψαλμωδίες του ο επικεφαλής, ενώ η ομάδα ξεσπά σε κατάρες και αφορισμούς του ΔΝΤ και της ΕΕ καθώς και των ντόπιων συνεργατών τους.

Οι Σύγχρονοι Ζηλωτές της Ορθοδοξίας…

Άνθρωποι απλοί, ασκητικοί, αποφασιστικοί, με τα πρόσωπα σφιχτά και με μια βεβαιότητα που τσακίζει κόκαλα, αφού έχουν την πίστη ότι ανακάλυψαν την απόλυτη αλήθεια. Ένας είναι ο Θεός! Ο.. Στάλιν! Και ο προφήτης επί της γης η Αλέκα!Τους παρακολουθούσα προχθές στο Μώλο, όταν πέρασαν από τους καφενέδες της περιοχής, προσφέροντας ένα ανεπανάληπτο happening Καντιώτικης κοπής.Ήταν ένα γλυκό σούρουπο και παρακολουθώντας αυτό το σουρεαλιστικό πολιτικο-θρησκευτικό θέαμα θυμήθηκα τον Καντιώτη και τη Φλώρινα!...Σε ένα διπλανό τραπέζι καθόταν ο παλιός συμμαθητής μου και πάλαι ποτέ καθοδηγητής του ΚΚΕ, ... Τι άραγε σκεφτόταν;

Πάντως τις δικές μου σκέψεις διέκοψε απότομα ο ξάδερφός μου ο Δημήτρης, με τον οποίο περπατούσαμε μαζί:
- Κρίμα τα παιδιά! Αν όμως χθες ήταν γραφικοί, σήμερα είναι επικίνδυνοι!Αλήθεια ποιος λογικός άνθρωπος θα μπορούσε να διαφωνήσει σοβαρά μαζί του;
ΠΗΓΗ: 1) Νεα από τα Γιάννενα και την Ήπειρο
2) Η σύνθεση (φωτογραφία και μαντινάδα) από το πάντα εύστοχο Σατιρίζοντας την Επικαιρότητα) του Κρητικού Φάνη Ξημεράκη

Πέμπτη, 6 Μαΐου 2010

Παρασκευή Ζ. 35 ετών - Αγγελική Π. 32 ετών - Επαμεινώνδας Τ. 36 ετών.


Kαι αφού άκουσες συνθήματα, αφού έψαξες να βρεις τον προβοκάτορα -βρήκαμε τώρα νέα δουλειά για να ασχολούμαστε-, αφού έπηξες στην παπαρολογία, αφού έλυσες ασκήσεις, sudoku και σταυρόλεξα κομματικής και κοινωνικής ευαισθησίας, κράτα αυτά τα τρία ονόματα.

«Παρασκευή Ζ. 35 ετών, Αγγελική Π. 32 ετών και Επαμεινώνδας Τ. 36 ετών».
Δεν ξέρω για πόσο καιρό θα τα θυμάσαι. O νόμος της ζούγκλας λέει ότι δεν θα περάσουν πολλές ώρες μέχρι να τα ξεχάσεις.
Παράπλευρες απώλειες που πνίγονται σε λίτρα από κροκοδείλια δάκρυα. Ήδη ξέχασες πόσος κόσμος πήγε στις συγκεντρώσεις κατά των οικονομικών μέτρων. Ο νόμος της ζούγκλας το λέει και αυτό. Εντελώς μεταξύ μας, το έμαθες και ποτέ;
Και αν κάποιος το είπε, το έκανε από υποχρέωση. Μετά χάθηκε στο στόμα ενός γιγάντιου ερπετού.
Πού είσαι Δαρβίνε να δεις την Εξέλιξη: Κάποτε ήταν νεκροθάφτες. Μετά έγιναν όρνια που πετούν υπομονετικά πάνω από πτώματα. Και τελικά εξελίχθηκαν σε ερπετά. Αχρείαστα τα πόδια, τα χέρια και τα φτερά. Φτάνει να σέρνονται.

Πρέπει να βρούμε επειγόντως το reset button. Κατάλαβες;
................................................................................................

Ποιά θλίψη και ποιά οδύνη; Δολοφόνοι!
Της Ελένης Παπαδοπούλου, εκπαιδευτικός
Υπ. Δρ Paris III - Sorbonne Nouvelle
Για μία ακόμη φορά ακούσαμε για την απέραντη θλίψη τους για τα τραγικά αυτά γεγονότα. Για μία ακόμη φορά καταδικάσανε την βία. Για μία ακόμη φορά δείξανε τόσο μικροί, τόσο λίγοι και τόσο συνένοχοι σε αυτό που έγινε.

Ακούω βερεσέ την δήθεν θλίψη τους. Για αυτούς δεν είναι από ένα ακόμη κείμενο αντιγραφή-επικόλληση που ξεθάψανε από κάποιο συρτάρι. Δεν μπορούν να πείσουν κανέναν ότι δεν είναι συνένοχοι στο έγκλημα. Επί σειρά ετών η Αστυνομία, το δήθεν Κράτος μας και οι εκάστοτε κυβερνητικοί συντηρούν διά της ανοχής τους, της αδιαφορίας τους και σε πολλές περιπτώσεις της έμπρακτης υποστήριξης τους μία ομάδα αχαρακτήριστων, οι οποίοι δεν αφήνουν καμία, μα καμία ειρηνική πορεία εργαζομένων να εξελιχθεί σε μία υγιή διαμαρτυρία. Κάθε φορά οι συγκεκριμένες ομάδες εισχωρούν στις διαδηλώσεις, πολλές φορές έχουν απωθηθεί από διαδηλωτές (αλλά και οι διαδηλωτές δεν είναι αστυνομικοί), κάθε φορά σπάνε όλο το κέντρο χωρίς κανένα λόγο και κάθε φορά κυκλοφορούν ελεύθεροι. Χτες στο Σύνταγμα μπροστά στο πλήθος του κόσμου που φώναζε "κλέφτες" η Αστυνομία έκανε μεγάλη χρήση δακρυγόνων χωρίς κανένα λόγο, χωρίς κανένα κουκουλοφόρο, χωρίς καμία ένδειξη βίας από τους διαδηλωτές. Έτσι, για να διαλύσουν τον κόσμο που δεν έφευγε, που μαζευότανε όλο και περισσότερος. Η ρίψη δακρυγόνων μέσα σε μια πορεία είναι πράξη πρόκλησης και βίας και πρέπει να το καταλάβουν. Ο κόσμος βέβαια δεν έφευγε κι αυτό το παιχνίδι συνεχίστηκε επί ώρες. Και μετά βγαίνουν οι πολιτικοί τους προϊστάμενοι και καταδικάζουν την βία. Να γελάσω ή να κλάψω. Τους γελοίους.

Αντί να εκφράζουνε την οδύνη τους τάχα μου δήθεν , ας βγούνε επιτέλους να πούνε πως το γουστάρουνε το μπάχαλο, τους αρέσει βρε παιδί μου, τους εξυπηρετεί. Αντί να φαίνεται πως η Αστυνομία διαλύει τις πορείες, να φαίνεται πως άλλοι κάνουν την δουλειά και η καημένη η Αστυνομία παρεμβαίνει για να τους κυνηγήσει. Μια ζωή χημικά μέσα στον κόσμο, δήθεν για να διώξουνε τους μεμονωμένους ανεγκέφαλους. Μια ζωή τα ίδια. Μια ζωή δήθεν κυνηγητά, δήθεν συλλήψεις, δήθεν θλιψη, δήθεν αστυνομία και δήθεν κυβέρνηση. Η χώρα του δήθεν. Άντε να χαθείτε, κάφροι σας βαρέθηκα με τις γραβάτες σας και με τα κούφια λόγια σας.

Όσο για τους ανθρώπους που εργάζονταν, δυστυχώς δεν είχαν άλλη επιλογή. Συγγενικό μου πρόσωπο δούλευε σε μεγάλη ιδιωτική τράπεζα απέναντι από το Πανεπιστήμιο. Ποτέ δεν τους άφησαν να φύγουν, ό,τι και να γινόταν απ' έξω. Για απεργία δεν συζητάμε. Δεν υπάρχει ως έννοια. Φυσικά και ο Mr MIG είναι συνένοχος. Το να αφήνεις ανθρώπους μέσα σε τράπεζες, του κέντρου ενώ τα κτίρια αυτά αποτελούν στόχο όλο τον τελευταίο καιρό, ενώ τα συστήματα πυροπροστασίας σου και λοιπής ασφάλειας είναι ελλειπή, ενώ γνωρίζεις πως το Κράτος είναι σούργελο και δεν μπορεί να προστατεύσει κανέναν ουσιαστικά σε κάνει συνυπεύθυνο. Οπότε μην βγαίνεις κι εσύ να μας πεις τώρα την οδύνη σου. Όσο το Χρηματιστήριο είναι ανοιχτό οι υπάλληλοι δουλεύουν. Πάνω από όλα το Χρηματιστήριο, οι αγορές. Αυτά τα βαμπίρ, που ανησύχησαν όταν άκουσαν για νεκρούς πως δεν θα πάρουν τα λεφτά τους πίσω. Και βέβαια το Χρηματιστήριο δεν κλείνει για να δείχνουμε ότι όλα βαίνουν καλώς σε μία χώρα που τίποτα δεν βαίνει καλώς, που πάμε κατά διαόλου και που οι γραβατωμένοι θυμούνται τον λαό όταν είναι να πληρώσει. Α, και όταν είναι να εκφράσουν την θλίψη τους από τις γυάλες μέσα στις οποίες ζούνε.

Ποτέ δεν είδα στο Παρίσι η Αστυνομία να προκαλεί, ποτέ δεν είδα συγκρούσεις στο κέντρο της πόλης, ποτέ δεν είδα κουκουλοφόρους. Είδα εργαζόμενους, φοιτητές, άνεργους, μετανάστες να διαδηλώνουν ειρηνικά σε εξαιρετικά ογκώδεις πορείες. Είδα περιπολικά να διευκολύνουν την ροή του κόσμου, είδα αστυνομικούς στην αρχή της πορείας να ανοίγουν δρόμο, δεν είδα χημικά, δεν είδα κόσμο να τρέχει, να βήχει, να λιποθυμά, να πεθαίνει. Είδα Κράτος, δεν είδα παρακράτος να πάρει η ευχή.