Κυριακή, 30 Μαΐου 2010

Τα θέματα Φυσικής στις πανελλήνιες του 1986


ΖΗΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ: Α1) Να δοθούν οι διατυπώσεις του δεύτερου θερμοδυναμικού νόμου. Να περιγραφούν οι μεταβολές από τις οποίες αποτελείται ο κύκλος του Carnot και να παρασταθεί ο κύκλος σε διάγραμμα P-V.
A2) Να αναφερθούν οι ιδιότητες του ιδανικού αερίου και να αποδειχθεί ότι για ιδανικό αέριο ισχύει η σχέση Cp = Cv + R
ΖΗΤΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Β1) Να υπολογιστεί η επαγωγική τάση που αναπτύσσεται στα άκρα ευθύγραμμης μεταλλικής ράβδου, που κινείται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο με σταθερή ταχύτητα υ. Η ταχύτητα υ είναι κάθετη στον άξονα της ράβδου και κάθετη στις μαγνητικές γραμμές του πεδίου.
Β2) Να διατυπωθεί ο νόμος του Ampere και να γραφεί η μαθηματική του έκφραση.

ΖΗΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ: Ένα κύκλωμα αποτελείται από ένα πηνίο, έναν πυκνωτή και μία ωμική αντίσταση R1, τα οποία είναι συνδεμένα σε σειρά και τροφοδοτούνται από μία πηγή εναλλασσόμενης τάσης. Η ένταση του ρεύματος, που διαρρέει το κύκλωμα, δίνεται από την εξίσωση Ι =5 (x ρίζα 2) : 2 x ημωt
Η μέση ισχύς που δαπανάται στο πηνίο είναι 75 Watt.
Οι ενεργές τιμές των τάσεων στα άκρα του πηνίου, του πυκνωτή και της αντίστασης R1 είναι 50 Volt, 5 Volt και 5 Volt αντίστοιχα.
Να υπολογιστούν η εμπέδηση του κυκλώματος, η ενεργός τιμή της τάσης στα άκρα του κυκλώματος,
η διαφορά φάσης ανάμεσα στην τάση που εφαρμόζεται στα άκρα του κυκλώματος και στην ένταση του ρεύματος που το διαρρέει,
και να γραφεί η εξίσωση της στιγμιαίας τάσης στα άκρα του κυκλώματος.

ΖΗΤΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Σώμα έχει μάζα m=1Kgr και κινείται ευθύγραμμα με σταθερή ταχύτητα υ = 20 m/sec πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγμή =0 εφαρμόζεται στο σώμα δύναμη της ίδιας διεύθυνσης και αντίθετης φοράς με την κίνησή του. Η δύναμη δίνεται από τη σχέση F = - 1/3 t (το t σε sec, το F σε Ν)
α) Να γίνει το διάγραμμα ( F – t ) και να υπολογιστεί η ώθηση της δύναμης στη χρονική διάρκεια των πρώτων 6 sec.
β) Να υπολογιστεί η ταχύτητα του σώματος τη χρονική στιγμή t =6 sec και το έργο της δύναμης στη χρονική διάρκεια των πρώτων 6 sec.
Παρόμοιο με το 4ο θέμα υπήρχε στο επίσημο βιβλίο Φυσική Γ Λυκείου της Α και Β Δέσμης των Ι. Βλάχου, Κ. Ζάχου, Π. Κόκκοτα, Γ Τιμοθέου (ΟΕΔΒ)
Δεν υπάρχουν σχόλια: